IDS NXT lighthouse

              เครือข่ายประสาทเทียมได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษ                      สำหรับใช้งานกับกล้องอุตสาหกรรม IDS NXT และ                      สามารถประมวลผลด้วยฮาร์ดแวร์ได้อย่างรวดเร็ว
              โดย AI มีประสิทธิภาพสูงได้ที่  lighthouse.ai

        AI CAMERA FROM IDS

              สามารถดูข้อมูลผลิตภัณท์ได้ที่  AI CAMERA                   

 

     

 • 27 January 2020

  39

 • 27 January 2020

  43

 • 27 January 2020

  27

 • 27 January 2020

  34

 • 27 January 2020

  27

 • 27 January 2020

  33

 • 27 January 2020

  31

 • 27 January 2020

  45

 • 17 January 2020

  30

 • 11 January 2020

  27

 • 17 January 2020

  15

 • 11 January 2020

  27

 Video